معنی حقوقی اداره مأمور وصول درآمد دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اداره مأمور وصول درآمد دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اداره مأمور وصول درآمد دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که…

Details

معنی حقوقی اداره‌ ضبطیه بلوکات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اداره‌ ضبطیه بلوکات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اداره‌ ضبطیه بلوکات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطیه به‌طوری‌که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده209 از قانون…

Details

معنی حقوقی اخفا و امتناع از عرضه کالا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اخفا و امتناع از عرضه کالا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اخفا و امتناع از عرضه کالا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه‌کالا به شرح زیر…

Details

معنی حقوقی اختلاف در صلاحیت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلاف در صلاحیت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلاف در صلاحیت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود.‌(ماده47 ازقانون…

Details

معنی حقوقی اختلافات صنفی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلافات صنفی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلافات صنفی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب…

Details

معنی حقوقی اختلافات دسته‌جمعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلافات دسته‌جمعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلافات دسته‌جمعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا…

Details

معنی حقوقی احیای زمین و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احیای زمین و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احیای زمین در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مراد از احیای زمین‌ آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در ‌عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده…

Details

معنی حقوقی احیای اراضی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احیای اراضی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احیای اراضی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را…

Details

معنی حقوقی احکام مقدماتی موقتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام مقدماتی موقتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام مقدماتی موقتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از…

Details

معنی حقوقی احکام مقدماتی قرینه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام مقدماتی قرینه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام مقدماتی قرینه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان…

Details