زنان عربستان می توانند فتوی صادر کنند.

به نظر می رسد تغییرات شگرفی در عربستان سعودی در حال رخ دادن است. آنچه که به نظر می رسد این است که این کشور قصد دارد تغییرات بسیار اساسی در رابطه با حقوق زنان ایجاد کند. پس از تغییراتی مانند اجازه رانندگی به زنان، اجازه ورود زنان به ورزشگاه برای شرکت در جشن ملی کشور، …

Details

معنی حقوقی آموزشگاه رانندگی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزشگاه رانندگی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزشگاه رانندگی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مؤسسه‌ای است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت نام کرده و آموزش‌های رانندگی را در محل‌های تعیین شده به آنان تعلیم می‌دهد. (بند 1 ماده 1…

Details

معنی حقوقی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای همان مؤسسات کارآموزی موضوع ماده 13 قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت ماه 1349 می‌باشد که در این آموزشگاه‌ها یک…

Details

معنی حقوقی آموزش فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش فنی و حرفه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آموزش‌های رسمی یا غیررسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می‌گردد و شامل آموزش‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای و کار دانش، کاردانی…

Details

معنی حقوقی آموزش عمومی مردم و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش عمومی مردم و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش عمومی مردم در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : در این آیین‌نامه هدف از آموزش عمومی مردم، مجموعه اقداماتی است که سطح‌ اطلاعات و آگاهی‌های عمومی را برای مقابله با بحران ارتقا می‌بخشند. تهیه و توزیع جزوه‌های اطلاعاتی،…

Details

معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی و عملی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : (فنی و حرفه‌ای)ـ عبارت است از آموزش‌هایی که فرد را بر مبنای تعلیم مهارت‌هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد جهت احراز شغل یا حرفه معینی آماده…

Details

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آموزش‌هایی که با توجه به اهداف آموزش‌های دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش‌های عمومی با فراهم آوردن مبانی و زمینه‌های فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه…

Details

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش ضمن خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آموزش‌هایی که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می‌نمایند. (بند الف ماده 1 از آیین‌نامه…

Details

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش پودمانی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : شکلی از آموزش‌های ضمن خدمت است که تخصص‌های شغلی در قالب پودمان‌های آموزشی مستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده می‌شود. هریک از پودمان‌ها مهارت خاصی را ایجاد می‌نماید…

Details

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آمارگیری نمونه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روش‌های علمی و آماری است که نتایج آن قابل تعمیم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مرکز…

Details