تکلیف اقدامات انجام شده در ملک، توسط متصرف عدوانی

تکلیف اقدامات انجام شده در ملک، توسط متصرف عدوانی متصرف، پس از تصرف ملک، معمولا در آن اقدام به احداث بنا غرس (کاشتن) اشجار و یا زراعت می نماید و یا ممکن است اقدام به تخریب و یا ازاله ی آثار موجود نماید. در این صورت، چنانچه تصرفات او عدوانی  شمرده شده و به رفع…

مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه ی ید

مقایسه ی دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه ی ید با توجه به توضیحات قبل ، تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت (خلع ید به مفهوم اخص) روشن میشود، درحقیقت، در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده مجور رسیدگی است، اما در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی…

مسئولیت مدنی و تعریف آن

مسئولیت مدنی و تعریف آن لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می روند که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و…

تصرف عدوانی و تعریف آن

دعوای تصرف عدوانی و تعریف آن از بین دعاوی تصرف مهمترین آنها دعوای تصرف عدوانی است. به موجب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت…

دعوی تصرف و تعریف آن

دعاوی تصرف  دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده میشود که موضوع حق منشأ دعوا صرفا تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. بنابراین در دعاوی تصرف، ادعای خواهان مبتنی بر استفادهی عملی و یا در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر می باشد. در حقیقت، قانونگذار…

دعوای مالکیت

دعوای مالکیت چیست ؟  دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده میشود که موضوع حق منشأ دعوا مالکیت خواهان، یعنی رابطه ای باشد که بین شخصی و چیز مادی به وجود آمده و قانون ان را محترم شمرده و به شخصی توانایی دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه از آن را می دهد. بنابراین در…

تاریخچه جرم کلاهبرداری

تاریخچه جرم کلاهبرداری غالبا از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران غربی دوم یاد می‌شود. شاید  دلیل این امر تا نباشد که این جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال در حقوق رم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از همین استقبال و خیانت در امانت تحت عنوان واحدی یعنی…

نمونه قرارداد صلح عمری و صلح در مقام بیع

صلح به طریق عمری و شرط ضمن آن به بیان صحیح صلح به شرط عمری، در قانون مدنی در خصوص صلح عمری یا صلح به شرط عمری بحثی به میان نیامده فقط در ماده ۱۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون اصلاح مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به آن اشاره شده، که آمده است «در مورد صلح مالی که…

ابزارهای تنظیمی

مفاهیم و ملاحظات ناظر بر انتخاب ابزارهای تنظیمی در تعریفی کلی، ابزارهای تنظیمی ابزارهایی هستند که دولتها با استفاده از آنها تالش میکنند تا خط مشیها و سیاستهای تنظیمی را اجرا کنند.در واقع، ابزارهای تنظیمی وسایل یا تدابیری هستند که دولت برای اجرای سیاستهای تنظیمی در اختیار دارد و از میان آنها باید انتخاب صورت…

انحصارات و انحصارات طبیعی

انحصارات و انحصارات طبیعی رقابت، فرض اساسی سیستم بازار است. در مواردی که رقابت بهطور جدی از طریق انحصارات و اعمال   ضدرقابتی آسیب ببیند، بازار دچار نارسایی میشود. حقوق رقابت یا »آنتی تراست« ، ابزار اصلی مقابله با این   مشکل است. در واقع، میتوان گفت حقوق رقابت منجر به توسعه بازار نمیشود، بلکه آن را…