قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شماره ۱۰۱/۴۹۱۸۵                                                                                                           ۱۳۹۶/۶/۱۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۰۹۳۱/۱۱۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در…

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ‌كتاب اول – در امور مدني ‌كليات ‌ماده ۱ – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت…

ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۵۵ – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد…

ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۵۴ – در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص…

ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود : ۱ – درصورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده…

ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود . شرح ماده 52 آ.د.م قهري در لغت به معني جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق…

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. ‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید…

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌ یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند. شرح ماده 50 آ.د.م قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه…

ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌ سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ…