ویژگیهای قرارداد فرانشیز

 ویژگیهای فرانشیز در مبحث پیشین به مفهوم و انواع قرارداد فرانشیز به‌طور اجمالی پرداختیم. در مبحث دوم، ویژگیهای مهم قرارداد فرانشیز را مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از مهمترین خصیصه‌های قراردادهای فرانشیز از نظر حقوق رقابت، رعایت اصل حسن نیّت در قراردادهای فرانشیز است. به همین منظور یک گفتار به این امر اختصاص داده…

Share

حقوق رقابت و کلیات آن

درآمدی بر حقوق رقابت [۱] در سیستم های اقتصادی ، کارایی تجارت تا حدود زیادی در گرو بسترسازی برای رقابت میان واحدهای تجاری است. به موازات تلاش بنگاههای اقتصادی در تصاحب هرچه بیشتر منابع محدود و نفوذ در بازار، رقابت توسعه می یابد که رونق بازار را در پی دارد و در نهایت این روند…

Share

تعریف رقابت نامشروع

مفهوم رقابت نامشروع در مقررات بین المللی و قوانین کشورها، تعریفی از رقابت نامشروع نشده است و این سیاستی است پسندیده که قانون گذاران امر تعریف را به حقوق و قضاء واگذار می کنند به ویژه آنکه  فعل مورد نظر که خواهان تعریف آن هستیم، آن چنان گسترده و وسیع باشد که نتوان محدوده آن…

Share

تعریف رقابت

مفهوم رقابت از آنجاکه مفهوم کلیدی در رقابت نامشروع و نقطه شروع مباحث مطرح در آن، واژه «رقابت»است لذا در وهله اول باید مفهوم رقابت را شناخت و سپس سخن از رقابت نامشروع به میان آورد.برای تعریف رقابت باید گفت : رقابت در لغت به معنای نگاهبانی، انتظار کشیدن و هم چشمی کردن[۱] است. در…

Share

تاریخچه رقابت نامشروع

تاریخچه رقابت نامشروع شروع حقوق منع رقابت نامشروع در اروپا به نیمه قرن ۱۹یعنی زمان تجارت آزاد بر می گردد.امید به این امر که یک تاجر«متعارف»صادقانه رفتار کند، خیال باطلی بیش نیست، بر این اساس بیشتر کشورهای اروپایی به سرعت و به اتفاق به این نتیجه رسیدند که رعایت یکسری قواعد در رقابت تجاری واجب…

Share

انواع فرانشیز از حیث شیوه انعقاد

انواع فرانشیز از حیث شیوه انعقاد از این منظر توافقات فرانشیز به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند: ترکیبی: [۱] که مشتمل بر انواع مختلف فرانشیزهای تولیدی، توزیعی و خدماتی است. مشارکتی: [۲] در این نوع فرانشیز، اعطاکننده امتیاز در سرمایه‌گذاری امتیاز گیرنده شریک است و دریافت کننده امتیاز، در شرکت امتیاز دهنده سهیم است. در فرانشیزهایی…

Share

انواع قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت

انواع فرانشیز از حیث ماهیت فرانشیز در این نگرش به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود: فرانشیز تولیدی[۱] در این نوع قراردادها، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می‌کند. در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده،…

Share

انواع فرانشیز به اعتبار طرفین

قرارداد فرانشیز از حیث نحوه تعامل قراردادی طرفین قراردادهای فرانشیز را می‌توان به اعتبار طرفین آنها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. فرانشیز‌های مستقیم[۱] قراردادهایی هستند که در آن، صاحب امتیاز و فرانشیزگیرنده مستقیماً و بدون واسطه با یکدیگر طرف قرارداد واقع می‌شوند. این در حالی است که در فرانشیز غیرمستقیم یا با…

Share

فرانشیز و تعریف آن

  مفهوم قرارداد فرانشیز به دلیل گستردگی قلمرو، پیچیدگی و نیز تنوع قراردادهای فرانشیز عملاً امکان به دست آوردن تعریف جامع و مانع از آنها بسیار دشوار است، لیکن از آنجا که ما به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته‌تر آن است که نگاهی به تعاریف صورت گرفته توسط مؤسسات…

Share

نسبت دولت و بازار در نظریه اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک

دیدگاه لیبرالهای کالسیک در خصوص نقش مناسب دولت را میتوان در این عبارت کوتاه »توماس جفرسون« خالصه کرد: بهترین حکومت، حکومتی است که کمتر حکومت میکند. دفاع لیبرالهای کالسیک از سیاست- های لسه فر از این دیدگاه ناشی میشود که حکومت معرف یک قرارداد اجتماعی میان افراد معقول و منفعت طلب است. کسانی که تنها…

Share