سوالات آزمون وکالت سال 96

 

آزمون وکالت سال 96 همراه با دانلود word pdf

برای دانلود pdf و word انتهای صفحه بروید

دفترچه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزي وکالت سال 96

 

دفترچه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزي وکالت سال 96

 

دفترچه D

حقوق مدنی

 

-1 در جریان یک حادثه رانندگی، ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت میکنند. بازماندگان علی عبارتند از: یک برادر ابوینی، یک برادر ابی و یک نوه دختري(فرزند زهره). کدام یک از این افراد، وارث علی محسوب میشوند؟

 

الف) برادر ابوینی و نوه دختري ب) برادر ابی ج) برادر ابوینی د) نوه دختري

 

-2 چنانچه موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، موضوع وکالت را بعداً انجام دهد، کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

 

الف) غیرنافذ است. ب) صحیح است، مشروط بر آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد.

ج) تا رسیدن خبر فوت، نافذ است. د) باطل و بلااثر است.

 

3- شخص  الف »ده تن کود شیمیایی از بازرگانی خریداري می کند و فروشنده متعهد می شود که ظرف دو ماه، مبیع را از کارخانۀ تولید کننده، تهیه و تسلیم کند. پس از تسلیم، خریدار آن را بین کشاورزان توزیع و کودها مصرف میشود، اما معلوم میشود که کودهاي شیمیایی به علت اهمال تولید کننده معیوب بوده است. کدام مورد در خصوص حقوق شخص صحیح است؟

 الف) فسخ معامله به علت معیوب بودن کالا با توجه به مصرف آن ممکن نیست و فقط امکان مطالبه مابه التفاوت قیمت کالاي صحیح

و معیوب وجود دارد.

حق دارد الزام فروشنده به تحویل کالاي سالم را درخواست کند. « الف » ب) شخص

ج) با توجه به عدم امکان استرداد کالاي معیوب به بایع، الزام فروشنده به تسلیم محموله سالم ممکن نیست.

د) اساساً حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق خریدار، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوي فروشنده است.

 

-4 در انجام یک معامله، متعامل که قادر به تکلّم بوده، عقد را با اشاره قبول کرده است. این معامله چه وضعی دارد؟

الف) فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل، قادر به تکلّم نباشد.

ب) صحیح است.

ج) صحت معامله، منوط به تنفیذ بعدي آن با لفظ است.

د) با امکان تکلّم، اشاره براي صحت این معامله، کافی نیست.

 

» -5 به موجب شرط ضمن عقد، الف متعهد شده است درختان متعلق به ب را به مدت یک سال به صورت مجانی آبیاري کند، ولی به علت بیماري جسمی غیرقابلِ پیشبینی، قادر به اجراي شرط نشده است، کدام مورد، صحیح است؟

 

الف) امکان اجراي شرط، با رجوع به حاکم وجود دارد.

ب) به جهت غیرقابل پیشبینی بودن بیماري، مشروط له از اجراي تعهد و جبران خسارت معاف است.

ج) به علت ممتنع شدن شرط، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

د) به لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروط له ابتدائاً حق فسخ دارد.

 

برای دسترسی به کل سوالات و فرمت pdf  word  کلیک کنید

برچسب:

سوالات آزمون وکالت سال 96 ، متن کامل سوالات آزمون وکالت سال 96 ،سوالات آزمون وکالت سال 96 بصورت تستی