ماده 1127 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1127 قانون مدنی ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1126 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی

متن ماده 1126 قانون مدنی ماده 1126 – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 1125 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی

متن ماده 1125 قانون مدنی ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 1124 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1124 قانون مدنی ماده 1124 – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 1123 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی

متن ماده 1123 قانون مدنی “ماده 1123 – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1- قرن. 2- جذام. 3-برص. 4-افضاء. 5-زمین‌گیری. 6- نابینایی از هر دو چشم.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 1122 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی

متن ماده 1122 قانون مدنی “ماده 1122 – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1- عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2- خصی. 3- مقطوع بودن آلت تناسلی.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 1121 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی

متن ماده 1121 قانون مدنی “ماده 1121 – جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 1120 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1120 قانون مدنی “ماده 1120 – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 1119 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1119 قانون مدنی “ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن…

Details

ماده 1118 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1118 قانون مدنی ماده 1118 – زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details