ماده 329 قانون مدنی / ماده ۳۲۹ قانون مدنی

متن ماده 329 قانون مدنی ماده 329 – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 328 قانون مدنی / ماده ۳۲۸ قانون مدنی

متن ماده 328 قانون مدنی ماده 328 – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند…

Details

ماده 327 قانون مدنی / ماده ۳۲۷ قانون مدنی

متن ماده 327 قانون مدنی “ماده 327 – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 326 قانون مدنی / ماده ۳۲۶ قانون مدنی

متن ماده 326 قانون مدنی ماده 326 – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.( رج مواد318 و 320 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 325 قانون مدنی / ماده ۳۲۵ قانون مدنی

متن ماده 325 قانون مدنی ماده 325 – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق…

Details

ماده 324 قانون مدنی / ماده ۳۲۴ قانون مدنی

متن ماده 324 قانون مدنی “ماده 324 – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها  گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.( رج مواد 326و320و318 ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 323 قانون مدنی / ماده ۳۲۳ قانون مدنی

متن ماده 323 قانون مدنی ماده 323 – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر…

Details

ماده 322 قانون مدنی / ماده ۳۲۲ قانون مدنی

متن ماده 322 قانون مدنی ماده 322 – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت  به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 321 قانون مدنی / ماده ۳۲۱ قانون مدنی

متن ماده 321 قانون مدنی ماده 321 – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان…

Details

ماده 320 قانون مدنی / ماده ۳۲۰ قانون مدنی

متن ماده 320 قانون مدنی ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت  به زمان تصرف…

Details