ماده 551 قانون مدنی / ماده ۵۵۱ قانون مدنی

متن ماده 551 قانون مدنی “ماده 551 – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:  1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.  2- در صورت مفلس شدن مالک.  4-  در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.  5-در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 550 قانون مدنی / ماده ۵۵۰ قانون مدنی

متن ماده 550 قانون مدنی ماده 550 – مضاربه عقدی است جائز. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

Details

ماده 549 قانون مدنی / ماده ۵۴۹ قانون مدنی

متن ماده 549 قانون مدنی ماده 549 – حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.(رج ماده220ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 548 قانون مدنی / ماده ۵۴۸ قانون مدنی

متن ماده 548 قانون مدنی ماده 548 – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 547 قانون مدنی / ماده ۵۴۷ قانون مدنی

متن ماده 547 قانون مدنی ماده 547 – سرمایه باید وجه نقد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 546 قانون مدنی / ماده ۵۴۶ قانون مدنی

متن ماده 546 قانون مدنی ماده 546 – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 545 قانون مدنی / ماده ۵۴۵ قانون مدنی

متن ماده 545 قانون مدنی “ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 544 قانون مدنی / ماده ۵۴۴ قانون مدنی

متن ماده 544 قانون مدنی ماده 544 – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 543 قانون مدنی / ماده ۵۴۳ قانون مدنی

متن ماده 543 قانون مدنی ماده 543 – مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 542 قانون مدنی / ماده ۵۴۲ قانون مدنی

متن ماده 542 قانون مدنی “ماده 542 – خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details