ماده 893 قانون مدنی / ماده ۸۹۳ قانون مدنی

متن ماده 893 قانون مدنی ماده 893 – وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 892 قانون مدنی / ماده ۸۹۲ قانون مدنی

متن ماده 892 قانون مدنی “ماده 892 – حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان…

Details

ماده 891 قانون مدنی / ماده ۸۹۱ قانون مدنی

متن ماده 891 قانون مدنی “ماده 891 – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 890 قانون مدنی / ماده ۸۹۰ قانون مدنی

متن ماده 890 قانون مدنی ماده 890 – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد…

Details

ماده 889 قانون مدنی / ماده ۸۸۹ قانون مدنی

متن ماده 889 قانون مدنی ماده 889 – در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث…

Details

ماده 888 قانون مدنی / ماده ۸۸۸ قانون مدنی

متن ماده 888 قانون مدنی ماده 888 – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبق از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد‌ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.(رج…

Details

ماده 887 قانون مدنی / ماده ۸۸۷ قانون مدنی

متن ماده 887 قانون مدنی “ماده 887 – حجب بر دو قسمت است: ‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند.‌قسم دوم آن است که فرض وارث از…

Details

ماده 886 قانون مدنی / ماده ۸۸۶ قانون مدنی

متن ماده 886 قانون مدنی ماده 886 – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 885 قانون مدنی / ماده ۸۸۵ قانون مدنی

متن ماده 885 قانون مدنی “ماده 885 – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 884 قانون مدنی / ماده ۸۸۴ قانون مدنی

متن ماده 884 قانون مدنی ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به‌دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس. تاریخچه…

Details