ماده 1078 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی

متن ماده 1078 قانون مدنی ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1077 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی

متن ماده 1077 قانون مدنی “ماده 1077 – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.(رج مواد940و1078 به بعد ق.م بویژه مواد 1095تا1098) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1076 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی

متن ماده 1076 قانون مدنی ماده 1076 – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 1075 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1075 قانون مدنی ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1074 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1074 قانون مدنی “ماده 1074 – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 1073 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی

متن ماده 1073 قانون مدنی ماده 1073 – اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 1072 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی

متن ماده 1072 قانون مدنی ماده 1072 – در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده‌باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1071 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی

متن ماده 1071 قانون مدنی ماده 1071 – هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.(رج مواد656 به بعد ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1070 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی

متن ماده 1070 قانون مدنی “ماده 1070 – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد‌فاقد قصد باشد.(رج ماده202و209 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 1069 قانون مدنی / ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی

متن ماده 1069 قانون مدنی ماده 1069 – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details