ماده 1263 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی

متن ماده 1263 قانون مدنی ماده 1263 – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 1262 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی

متن ماده 1262 قانون مدنی ماده 1262 – اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 1261 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی

متن ماده 1261 قانون مدنی ماده 1261 – اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.(رج ماده 193ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 1260 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی

متن ماده 1260 قانون مدنی ماده 1260 – اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1259 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

متن ماده 1259 قانون مدنی ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1258 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی

متن ماده 1258 قانون مدنی “ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار. 2- اسناد کتبی. 3- شهادت. 4- امارات. 5-قسم. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1257 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

متن ماده 1257 قانون مدنی ماده 1257 – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌عهده او است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 1256 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی

متن ماده 1256 قانون مدنی “ماده 1256 – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 1255 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی

متن ماده 1255 قانون مدنی ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.‌در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد. تاریخچه قانون…

Details

ماده 1254 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی

متن ماده 1254 قانون مدنی ماده 1254 – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details