ماده 464 قانون مدنی / ماده ۴۶۴ قانون مدنی

متن ماده 464 قانون مدنی ماده 464 – معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 463 قانون مدنی / ماده ۴۶۳ قانون مدنی

متن ماده 463 قانون مدنی “ماده 463 – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 462 قانون مدنی / ماده ۴۶۲ قانون مدنی

متن ماده 462 قانون مدنی ماده 462 – اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 461 قانون مدنی / ماده ۴۶۱ قانون مدنی

متن ماده 461 قانون مدنی ماده 461 – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 460 قانون مدنی / ماده ۴۶۰ قانون مدنی

متن ماده 460 قانون مدنی ماده 460 – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 459 قانون مدنی / ماده ۴۵۹ قانون مدنی

متن ماده 459 قانون مدنی ماده 459 – در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به…

Details

ماده 458 قانون مدنی / ماده ۴۵۸ قانون مدنی

متن ماده 458 قانون مدنی ماده 458 – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ…

Details

ماده 457 قانون مدنی / ماده ۴۵۷ قانون مدنی

متن ماده 457 قانون مدنی “ماده 457 – هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.(رج ماده 219 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 456 قانون مدنی / ماده ۴۵۶ قانون مدنی

متن ماده 456 قانون مدنی ماده 456 – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.(رج مواد 412 و 411 و 422 و 399 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 455 قانون مدنی / ماده ۴۵۵ قانون مدنی

متن ماده 455 قانون مدنی ماده 455 – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details