ماده 247 قانون مدنی / ماده ۲۴۷ قانون مدنی

متن ماده 247 قانون مدنی ‌ماده 247 – معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌ مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. (رج مواد 304…

Details

ماده 246 قانون مدنی / ماده ۲۴۶ قانون مدنی

متن ماده 246 قانون مدنی “‌ماده 246 – در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام ‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد. ” تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 245 قانون مدنی / ماده ۲۴۵ قانون مدنی

متن ماده 245 قانون مدنی ماده 245 – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 244 قانون مدنی / ماده ۲۴۴ قانون مدنی

متن ماده 244 قانون مدنی “ماده 244 – طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 243 قانون مدنی / ماده ۲۴۳ قانون مدنی

متن ماده 243 قانون مدنی ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 242 قانون مدنی / ماده ۲۴۲ قانون مدنی

متن ماده 242 قانون مدنی ‌ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن…

Details

ماده 241 قانون مدنی / ماده ۲۴۱ قانون مدنی

متن ماده 241 قانون مدنی ‌ماده 241 – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 240 قانون مدنی / ماده ۲۴۰ قانون مدنی

متن ماده 240 قانون مدنی ‌ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 239 قانون مدنی / ماده ۲۳۹ قانون مدنی

متن ماده 239 قانون مدنی ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 238 قانون مدنی / ماده ۲۳۸ قانون مدنی

متن ماده 238 قانون مدنی ماده 238 – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.  (رج مواد 47 ق.اجرای احکام مدنی1356 و 242ق.م ) تاریخچه قانون…

Details