ماده 807 قانون مدنی / ماده ۸۰۷ قانون مدنی

متن ماده 807 قانون مدنی “ماده 807 – اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 806 قانون مدنی / ماده ۸۰۶ قانون مدنی

متن ماده 806 قانون مدنی ماده 806 – هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 805 قانون مدنی / ماده ۸۰۵ قانون مدنی

متن ماده 805 قانون مدنی ماده 805 – بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 804 قانون مدنی / ماده ۸۰۴ قانون مدنی

متن ماده 804 قانون مدنی ‌ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.(رج ماده287ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 803 قانون مدنی / ماده ۸۰۳ قانون مدنی

متن ماده 803 قانون مدنی “ماده 803 – بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 3-در صورتی که عین…

Details

ماده 802 قانون مدنی / ماده ۸۰۲ قانون مدنی

متن ماده 802 قانون مدنی ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 801 قانون مدنی / ماده ۸۰۱ قانون مدنی

متن ماده 801 قانون مدنی ماده 801 – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.(رج ماده236و234ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 800 قانون مدنی / ماده ۸۰۰ قانون مدنی

متن ماده 800 قانون مدنی ماده 800 – در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.(رج ماده475و367و368و67ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 799 قانون مدنی / ماده ۷۹۹ قانون مدنی

متن ماده 799 قانون مدنی ماده 799 – در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 798 قانون مدنی / ماده ۷۹۸ قانون مدنی

متن ماده 798 قانون مدنی ماده 798 – هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details