ماده 227 قانون مدنی / ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متن ماده 227 قانون مدنی ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 226 قانون مدنی / ماده ۲۲۶ قانون مدنی

متن ماده 226 قانون مدنی “‌ماده 226 – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار…

Details

ماده 225 قانون مدنی / ماده ۲۲۵ قانون مدنی

متن ماده 225 قانون مدنی “‌ماده 225 – متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. (رج مواد220 و 344 و 356ق.م ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 224 قانون مدنی / ماده ۲۲۴ قانون مدنی

متن ماده 224 قانون مدنی ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 223 قانون مدنی / ماده ۲۲۳ قانون مدنی

متن ماده 223 قانون مدنی ‌ماده 223 – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. (اصل صحت قراردادها ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 222 قانون مدنی / ماده ۲۲۲ قانون مدنی

متن ماده 222 قانون مدنی ماده 222 – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید. (رج ماده238ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 221 قانون مدنی / ماده ۲۲۱ قانون مدنی

متن ماده 221 قانون مدنی ماده 221 – اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان…

Details

ماده 220 قانون مدنی / ماده ۲۲۰ قانون مدنی

متن ماده 220 قانون مدنی ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. (رج ماده 225ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 219 قانون مدنی / ماده ۲۱۹ قانون مدنی

متن ماده 219 قانون مدنی ماده 219 – عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود. (رج ماده396 ق.م(اصل لزوم قراردادها ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 218 قانون مدنی / ماده ۲۱۸ قانون مدنی

متن ماده 218 قانون مدنی “ماده 218 – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. (رج ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 ) ماده 218 مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار…

Details