ماده 434 قانون مدنی / ماده ۴۳۴ قانون مدنی

متن ماده 434 قانون مدنی ماده 434 – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 433 قانون مدنی / ماده ۴۳۳ قانون مدنی

متن ماده 433 قانون مدنی ماده 433 – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 432 قانون مدنی / ماده ۴۳۲ قانون مدنی

متن ماده 432 قانون مدنی ماده 432 – در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد…

Details

ماده 431 قانون مدنی / ماده ۴۳۱ قانون مدنی

متن ماده 431 قانون مدنی ماده 431 – در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند…

Details

ماده 430 قانون مدنی / ماده ۴۳۰ قانون مدنی

متن ماده 430 قانون مدنی ‌ماده 430 – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.(رج مواد 425 و 453 و بند3 ماده 429ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 429 قانون مدنی / ماده ۴۲۹ قانون مدنی

متن ماده 429 قانون مدنی “ماده 429 – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:(رج ماده450 و  455 و 761ق.م) 1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.(رج ماده431ق.م) 2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که…

Details

ماده 428 قانون مدنی / ماده ۴۲۸ قانون مدنی

متن ماده 428 قانون مدنی ماده 428 – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 427 قانون مدنی / ماده ۴۲۷ قانون مدنی

متن ماده 427 قانون مدنی “ماده 427 – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با…

Details

ماده 426 قانون مدنی / ماده ۴۲۶ قانون مدنی

متن ماده 426 قانون مدنی ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 425 قانون مدنی / ماده ۴۲۵ قانون مدنی

متن ماده 425 قانون مدنی ماده 425 – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details