ماده 988 قانون مدنی / ماده ۹۸۸ قانون مدنی

متن ماده 988 قانون مدنی “ماده 988 – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند. 2-هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در…

Details

ماده 987 قانون مدنی / ماده ۹۸۷ قانون مدنی

متن ماده 987 قانون مدنی “ماده 987 – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست…

Details

ماده 986 قانون مدنی / ماده ۹۸۶ قانون مدنی

متن ماده 986 قانون مدنی ماده 986 – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام…

Details

ماده 985 قانون مدنی / ماده ۹۸۵ قانون مدنی

متن ماده 985 قانون مدنی ماده 985 – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 984 قانون مدنی / ماده ۹۸۴ قانون مدنی

متن ماده 984 قانون مدنی ماده 984 – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه…

Details

ماده 983 قانون مدنی / ماده ۹۸۳ قانون مدنی

متن ماده 983 قانون مدنی “‌ماده 983 – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او . 2-تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن…

Details

ماده 982 قانون مدنی / ماده ۹۸۲ قانون مدنی

متن ماده 982 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 981 قانون مدنی / ماده ۹۸۱ قانون مدنی

متن ماده 981 قانون مدنی ماده 981 – حذف شد.(مصوب 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 980 قانون مدنی / ماده ۹۸۰ قانون مدنی

متن ماده 980 قانون مدنی ماده 980 – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد‌دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را…

Details

ماده 979 قانون مدنی / ماده ۹۷۹ قانون مدنی

متن ماده 979 قانون مدنی “ماده 979 – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: 1-به سن18 سال تمام رسیده باشد. 2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد. 3-فراری از خدمت نظامی مباشد. 4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.…

Details