ماده 424 قانون مدنی / ماده ۴۲۴ قانون مدنی

متن ماده 424 قانون مدنی ماده 424 – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 423 قانون مدنی / ماده ۴۲۳ قانون مدنی

متن ماده 423 قانون مدنی ماده 423 – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 422 قانون مدنی / ماده ۴۲۲ قانون مدنی

متن ماده 422 قانون مدنی ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.(رج ماده437 و 456ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 421 قانون مدنی / ماده ۴۲۱ قانون مدنی

متن ماده 421 قانون مدنی “ماده 421 – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.(رج ماده478ق.م درباره رفع عیب مورد اجاره) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 420 قانون مدنی / ماده ۴۲۰ قانون مدنی

متن ماده 420 قانون مدنی ماده 420 – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 419 قانون مدنی / ماده ۴۱۹ قانون مدنی

متن ماده 419 قانون مدنی ماده 419 – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 418 قانون مدنی / ماده ۴۱۸ قانون مدنی

متن ماده 418 قانون مدنی ماده 418 – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 417 قانون مدنی / ماده ۴۱۷ قانون مدنی

متن ماده 417 قانون مدنی ماده 417 – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.(اصلاحی مصوب8/10/1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 416 قانون مدنی / ماده ۴۱۶ قانون مدنی

متن ماده 416 قانون مدنی ماده 416 – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.(رج ماده761ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 415 قانون مدنی / ماده ۴۱۵ قانون مدنی

متن ماده 415 قانون مدنی “‌ماده 415 – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.(رج مواد 420 و440 و 435ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details