ماده 217 قانون مدنی / ماده ۲۱۷ قانون مدنی

متن ماده 217 قانون مدنی ماده 217 – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 216 قانون مدنی / ماده ۲۱۶ قانون مدنی

متن ماده 216 قانون مدنی “ماده 216 – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 215 قانون مدنی / ماده ۲۱۵ قانون مدنی

متن ماده 215 قانون مدنی ماده 215 – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. (رج ماده 348ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 214 قانون مدنی / ماده ۲۱۴ قانون مدنی

متن ماده 214 قانون مدنی ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 213 قانون مدنی / ماده ۲۱۳ قانون مدنی

متن ماده 213 قانون مدنی “ماده 213 – معامله محجورین نافذ نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 212 قانون مدنی / ماده ۲۱۲ قانون مدنی

متن ماده 212 قانون مدنی ماده 212 – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. (رج ماده 1211 تا 1215ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 211 قانون مدنی / ماده ۲۱۱ قانون مدنی

متن ماده 211 قانون مدنی ‌ماده 211 – برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (رج مواد 1208 و 1210 و 1211ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 210 قانون مدنی / ماده ۲۱۰ قانون مدنی

متن ماده 210 قانون مدنی ‌ماده 210 – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 209 قانون مدنی / ماده ۲۰۹ قانون مدنی

متن ماده 209 قانون مدنی “‌ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 208 قانون مدنی / ماده ۲۰۸ قانون مدنی

متن ماده 208 قانون مدنی ماده 208 – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details