ماده 237 قانون مدنی / ماده ۲۳۷ قانون مدنی

متن ماده 237 قانون مدنی ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 236 قانون مدنی / ماده ۲۳۶ قانون مدنی

متن ماده 236 قانون مدنی ‌ماده 236 – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 235 قانون مدنی / ماده ۲۳۵ قانون مدنی

متن ماده 235 قانون مدنی ‌ماده 235 – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.  (رج ماده 355ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 234 قانون مدنی / ماده ۲۳۴ قانون مدنی

متن ماده 234 قانون مدنی “‌ماده 234 – شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام…

Details

ماده 233 قانون مدنی / ماده ۲۳۳ قانون مدنی

متن ماده 233 قانون مدنی “‌ماده 233 – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 232 قانون مدنی / ماده ۲۳۲ قانون مدنی

متن ماده 232 قانون مدنی “ماده 232 – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد 3- شرطی که نامشروع باشد” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 231 قانون مدنی / ماده ۲۳۱ قانون مدنی

متن ماده 231 قانون مدنی “‌ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.  (رج ماده 196ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 230 قانون مدنی / ماده ۲۳۰ قانون مدنی

متن ماده 230 قانون مدنی “‌ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 229 قانون مدنی / ماده ۲۲۹ قانون مدنی

متن ماده 229 قانون مدنی ‌ماده 229 – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. (رج ماده227ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 228 قانون مدنی / ماده ۲۲۸ قانون مدنی

متن ماده 228 قانون مدنی ‌ماده 228 – در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details