ماده 777 قانون مدنی / ماده ۷۷۷ قانون مدنی

متن ماده 777 قانون مدنی ماده 777 – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد…

Details

ماده 776 قانون مدنی / ماده ۷۷۶ قانون مدنی

متن ماده 776 قانون مدنی ماده 776 – ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر…

Details

ماده 775 قانون مدنی / ماده ۷۷۵ قانون مدنی

متن ماده 775 قانون مدنی ماده 775 – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 774 قانون مدنی / ماده ۷۷۴ قانون مدنی

متن ماده 774 قانون مدنی ماده 774 – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 773 قانون مدنی / ماده ۷۷۳ قانون مدنی

متن ماده 773 قانون مدنی ماده 773 – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.(رج ماده348ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 772 قانون مدنی / ماده ۷۷۲ قانون مدنی

متن ماده 772 قانون مدنی ماده 772 – مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.(رج ماده475ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 771 قانون مدنی / ماده ۷۷۱ قانون مدنی

متن ماده 771 قانون مدنی ماده 771 – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 770 قانون مدنی / ماده ۷۷۰ قانون مدنی

متن ماده 770 قانون مدنی “ماده 770 – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 769 قانون مدنی / ماده ۷۶۹ قانون مدنی

متن ماده 769 قانون مدنی ماده 769 – در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.(رج ماده196ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 768 قانون مدنی / ماده ۷۶۸ قانون مدنی

متن ماده 768 قانون مدنی ماده 768 – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.(رج ماده196ق.م ) تاریخچه قانون مدنی…

Details