ماده 404 قانون مدنی / ماده ۴۰۴ قانون مدنی

متن ماده 404 قانون مدنی ماده 404 – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. تاریخچه…

Details

ماده 403 قانون مدنی / ماده ۴۰۳ قانون مدنی

متن ماده 403 قانون مدنی ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 402 قانون مدنی / ماده ۴۰۲ قانون مدنی

متن ماده 402 قانون مدنی ماده 402 – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را…

Details

ماده 401 قانون مدنی / ماده ۴۰۱ قانون مدنی

متن ماده 401 قانون مدنی “ماده 401 – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.(رج ماده188ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 400 قانون مدنی / ماده ۴۰۰ قانون مدنی

متن ماده 400 قانون مدنی ‌ماده 400 – اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.(رج ماده469ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 399 قانون مدنی / ماده ۳۹۹ قانون مدنی

متن ماده 399 قانون مدنی ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(رج مواد404 و 233 و 237 و 456 و 1069ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 398 قانون مدنی / ماده ۳۹۸ قانون مدنی

متن ماده 398 قانون مدنی “ماده 398 – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 397 قانون مدنی / ماده ۳۹۷ قانون مدنی

متن ماده 397 قانون مدنی “‌ماده 397 – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 396 قانون مدنی / ماده ۳۹۶ قانون مدنی

متن ماده 396 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 395 قانون مدنی / ماده ۳۹۵ قانون مدنی

متن ماده 395 قانون مدنی “ماده 395 – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.(رج مواد402 تا 409 ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details