ماده 187 قانون مدنی / ماده ۱۸۷ قانون مدنی

متن ماده 187 قانون مدنی ‌ماده 187 – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز. (رج ماده 789 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 186 قانون مدنی / ماده ۱۸۶ قانون مدنی

متن ماده 186 قانون مدنی ماده 186 – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (رج ماده679 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 185 قانون مدنی / ماده ۱۸۵ قانون مدنی

متن ماده 185 قانون مدنی ماده 185 – عقد لازم آن است که هیچ یک ازطرفین معامله حق فسخ آن رانداشته باشد مگردر موارد معینه. (رج مواد219و396 ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 184 قانون مدنی / ماده ۱۸۴ قانون مدنی

متن ماده 184 قانون مدنی “‌ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 183 قانون مدنی / ماده ۱۸۳ قانون مدنی

متن ماده 183 قانون مدنی “‌ماده 183 – عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 182 قانون مدنی / ماده ۱۸۲ قانون مدنی

متن ماده 182 قانون مدنی “ماده 182 – مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد. (رج قانون شکار و صید مصوب 1346 ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 181 قانون مدنی / ماده ۱۸۱ قانون مدنی

متن ماده 181 قانون مدنی ماده 181 – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 180 قانون مدنی / ماده ۱۸۰ قانون مدنی

متن ماده 180 قانون مدنی ‌ماده 180 – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 179 قانون مدنی / ماده ۱۷۹ قانون مدنی

متن ماده 179 قانون مدنی ماده 179 – شکار کردن موجب تملک است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 178 قانون مدنی / ماده ۱۷۸ قانون مدنی

متن ماده 178 قانون مدنی “‌ماده 178 – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details