ماده 757 قانون مدنی / ماده ۷۵۷ قانون مدنی

متن ماده 757 قانون مدنی ماده 757 – صلح بلاعوض نیز جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 756 قانون مدنی / ماده ۷۵۶ قانون مدنی

متن ماده 756 قانون مدنی ماده 756 – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 755 قانون مدنی / ماده ۷۵۵ قانون مدنی

متن ماده 755 قانون مدنی ماده 755 – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 754 قانون مدنی / ماده ۷۵۴ قانون مدنی

متن ماده 754 قانون مدنی ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.(رج ماده10ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 753 قانون مدنی / ماده ۷۵۳ قانون مدنی

متن ماده 753 قانون مدنی ماده 753 – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.(رج ماده210و213ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 752 قانون مدنی / ماده ۷۵۲ قانون مدنی

متن ماده 752 قانون مدنی ماده 752 – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 751 قانون مدنی / ماده ۷۵۱ قانون مدنی

متن ماده 751 قانون مدنی “ماده 751 – هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به…

Details

ماده 750 قانون مدنی / ماده ۷۵۰ قانون مدنی

متن ماده 750 قانون مدنی ماده 750 – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده…

Details

ماده 749 قانون مدنی / ماده ۷۴۹ قانون مدنی

متن ماده 749 قانون مدنی ماده 749 – هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 748 قانون مدنی / ماده ۷۴۸ قانون مدنی

متن ماده 748 قانون مدنی ‌ماده 748 – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.(ولی فوت مکفول موجب برائت کفیل میشود ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details