ماده 747 قانون مدنی / ماده ۷۴۷ قانون مدنی

متن ماده 747 قانون مدنی ماده 747 – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع‌مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.(اصلاحی70/8/14 – رج ماده273.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 746 قانون مدنی / ماده ۷۴۶ قانون مدنی

متن ماده 746 قانون مدنی “ماده 746 – در موارد ذیل کفیل بری می‌شود: 1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.  2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.  3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری…

Details

ماده 745 قانون مدنی / ماده ۷۴۵ قانون مدنی

متن ماده 745 قانون مدنی ماده 745 – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 744 قانون مدنی / ماده ۷۴۴ قانون مدنی

متن ماده 744 قانون مدنی ماده 744 – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.(رج…

Details

ماده 743 قانون مدنی / ماده ۷۴۳ قانون مدنی

متن ماده 743 قانون مدنی ماده 743 – اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.(رج مواد652و277ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 742 قانون مدنی / ماده ۷۴۲ قانون مدنی

متن ماده 742 قانون مدنی ماده 742 – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.(رج مواد280و375ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 741 قانون مدنی / ماده ۷۴۱ قانون مدنی

متن ماده 741 قانون مدنی ماده 741 – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.(رج ماده230.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 740 قانون مدنی / ماده ۷۴۰ قانون مدنی

متن ماده 740 قانون مدنی ماده 740 – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 739 قانون مدنی / ماده ۷۳۹ قانون مدنی

متن ماده 739 قانون مدنی ماده 739 – در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 738 قانون مدنی / ماده ۷۳۸ قانون مدنی

متن ماده 738 قانون مدنی ماده 738 – ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.(رج ماده750.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details