ماده 157 قانون مدنی / ماده ۱۵۷ قانون مدنی

متن ماده 157 قانون مدنی ماده 157 – هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه…

Details

ماده 156 قانون مدنی / ماده ۱۵۶ قانون مدنی

متن ماده 156 قانون مدنی ماده 156 – هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق…

Details

ماده 155 قانون مدنی / ماده ۱۵۵ قانون مدنی

متن ماده 155 قانون مدنی ‌ماده 155 – هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 154 قانون مدنی / ماده ۱۵۴ قانون مدنی

متن ماده 154 قانون مدنی ماده 154 – کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد. (رج مواد3و4 قانون راجع به قنوات مصوب 1309 ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 153 قانون مدنی / ماده ۱۵۳ قانون مدنی

متن ماده 153 قانون مدنی ماده 153 – هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 152 قانون مدنی / ماده ۱۵۲ قانون مدنی

متن ماده 152 قانون مدنی “ماده 152 – اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص  آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 151 قانون مدنی / ماده ۱۵۱ قانون مدنی

متن ماده 151 قانون مدنی ماده 151 – یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء. (رج مواد581 و 582 ق.م) تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 150 قانون مدنی / ماده ۱۵۰ قانون مدنی

متن ماده 150 قانون مدنی ماده 150 – هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 149 قانون مدنی / ماده ۱۴۹ قانون مدنی

متن ماده 149 قانون مدنی ماده 149 – هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 148 قانون مدنی / ماده ۱۴۸ قانون مدنی

متن ماده 148 قانون مدنی ‌ماده 148 – هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details