ماده 137 قانون مدنی / ماده ۱۳۷ قانون مدنی

متن ماده 137 قانون مدنی ‌ماده 137 – حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 136 قانون مدنی / ماده ۱۳۶ قانون مدنی

متن ماده 136 قانون مدنی ‌ماده 136 – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 135 قانون مدنی / ماده ۱۳۵ قانون مدنی

متن ماده 135 قانون مدنی “ماده 135 – درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 134 قانون مدنی / ماده ۱۳۴ قانون مدنی

متن ماده 134 قانون مدنی ماده 134 – هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 133 قانون مدنی / ماده ۱۳۳ قانون مدنی

متن ماده 133 قانون مدنی ‌ماده 133 – کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا…

Details

ماده 132 قانون مدنی / ماده ۱۳۲ قانون مدنی

متن ماده 132 قانون مدنی ‌ماده 132 – کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد.  (رج مواد 351و 353 ق.م.)دیات(قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ارجعیت دارد ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 131 قانون مدنی / ماده ۱۳۱ قانون مدنی

متن ماده 131 قانون مدنی ‌ماده 131 – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود. تاریخچه قانون…

Details

ماده 130 قانون مدنی / ماده ۱۳۰ قانون مدنی

متن ماده 130 قانون مدنی ‌ماده 130 – کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 129 قانون مدنی / ماده ۱۲۹ قانون مدنی

متن ماده 129 قانون مدنی ‌ماده 129 – هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح…

Details

ماده 128 قانون مدنی / ماده ۱۲۸ قانون مدنی

متن ماده 128 قانون مدنی ماده 128 – هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details