ماده 697 قانون مدنی / ماده ۶۹۷ قانون مدنی

متن ماده 697 قانون مدنی “ماده 697 – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت  به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 696 قانون مدنی / ماده ۶۹۶ قانون مدنی

متن ماده 696 قانون مدنی ماده 696 – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 695 قانون مدنی / ماده ۶۹۵ قانون مدنی

متن ماده 695 قانون مدنی ماده 695 – معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 694 قانون مدنی / ماده ۶۹۴ قانون مدنی

متن ماده 694 قانون مدنی ماده 694 – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.(رج…

Details

ماده 693 قانون مدنی / ماده ۶۹۳ قانون مدنی

متن ماده 693 قانون مدنی ماده 693 – مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل رهنی نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 692 قانون مدنی / ماده ۶۹۲ قانون مدنی

متن ماده 692 قانون مدنی ماده 692 – در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.(رج مواد702 و 703 و 715ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 691 قانون مدنی / ماده ۶۹۱ قانون مدنی

متن ماده 691 قانون مدنی ماده 691 – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 690 قانون مدنی / ماده ۶۹۰ قانون مدنی

متن ماده 690 قانون مدنی ماده 690 – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.(رج ماده456ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 689 قانون مدنی / ماده ۶۸۹ قانون مدنی

متن ماده 689 قانون مدنی ماده 689 – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 688 قانون مدنی / ماده ۶۸۸ قانون مدنی

متن ماده 688 قانون مدنی ماده 688 – ممکن است از ضامن ضمانت کرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی…

Details