ماده 687 قانون مدنی / ماده ۶۸۷ قانون مدنی

متن ماده 687 قانون مدنی ماده 687 – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 686 قانون مدنی / ماده ۶۸۶ قانون مدنی

متن ماده 686 قانون مدنی ماده 686 – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.(رج ماده689ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 685 قانون مدنی / ماده ۶۸۵ قانون مدنی

متن ماده 685 قانون مدنی ماده 685 – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 684 قانون مدنی / ماده ۶۸۴ قانون مدنی

متن ماده 684 قانون مدنی ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.(رج مواد30 و 267 و 687ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 683 قانون مدنی / ماده ۶۸۳ قانون مدنی

متن ماده 683 قانون مدنی “ماده 683 – هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ…

Details

ماده 682 قانون مدنی / ماده ۶۸۲ قانون مدنی

متن ماده 682 قانون مدنی “ماده 682 – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.(رج ماده678ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 681 قانون مدنی / ماده ۶۸۱ قانون مدنی

متن ماده 681 قانون مدنی ماده 681 – بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 680 قانون مدنی / ماده ۶۸۰ قانون مدنی

متن ماده 680 قانون مدنی ‌ماده 680 – تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 679 قانون مدنی / ماده ۶۷۹ قانون مدنی

متن ماده 679 قانون مدنی ‌ماده 679 – موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 678 قانون مدنی / ماده ۶۷۸ قانون مدنی

متن ماده 678 قانون مدنی “ماده 678 – وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: (رج مواد682و954ق.م ) 1- به عزل موکل. 2- به استعفای وکیل. 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details