ماده 858 قانون مدنی / ماده ۸۵۸ قانون مدنی

متن ماده 858 قانون مدنی ماده 858 – وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.(رج ماده631ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 857 قانون مدنی / ماده ۸۵۷ قانون مدنی

متن ماده 857 قانون مدنی ماده 857 – موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 856 قانون مدنی / ماده ۸۵۶ قانون مدنی

متن ماده 856 قانون مدنی “ماده 856 – صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 855 قانون مدنی / ماده ۸۵۵ قانون مدنی

متن ماده 855 قانون مدنی ماده 855 – موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌سومی باشد و هکذا.(رج ماده75ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 854 قانون مدنی / ماده ۸۵۴ قانون مدنی

متن ماده 854 قانون مدنی ماده 854 – موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح‌به استقلال هر یک.(رج ماده669ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 853 قانون مدنی / ماده ۸۵۳ قانون مدنی

متن ماده 853 قانون مدنی “ماده 853 – اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 852 قانون مدنی / ماده ۸۵۲ قانون مدنی

متن ماده 852 قانون مدنی ماده 852 – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 851 قانون مدنی / ماده ۸۵۱ قانون مدنی

متن ماده 851 قانون مدنی ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط  است بر این که زنده متولد شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 850 قانون مدنی / ماده ۸۵۰ قانون مدنی

متن ماده 850 قانون مدنی ماده 850 – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 849 قانون مدنی / ماده ۸۴۹ قانون مدنی

متن ماده 849 قانون مدنی “ماده 849 – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه…

Details