ماده 68 قانون مدنی / ماده ۶۸ قانون مدنی

متن ماده 68 قانون مدنی “ماده 68 – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است. مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. (رج مواده356 و 359ق.م)” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 67 قانون مدنی / ماده ۶۷ قانون مدنی

متن ماده 67 قانون مدنی ماده 67 – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد وموقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است. (رج ماده47ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 66 قانون مدنی / ماده ۶۶ قانون مدنی

متن ماده 66 قانون مدنی ماده 66 – وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. (رج بند4ماده190 و ماده 217 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 65 قانون مدنی / ماده ۶۵ قانون مدنی

متن ماده 65 قانون مدنی ماده 65 – صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. (رج بند 4 ماده190ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 64 قانون مدنی / ماده ۶۴ قانون مدنی

متن ماده 64 قانون مدنی ماده 64 – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 63 قانون مدنی / ماده ۶۳ قانون مدنی

متن ماده 63 قانون مدنی ماده 63 – ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌می‌کند.  (رج مواده799 و 800 ق.م در هبه ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 62 قانون مدنی / ماده ۶۲ قانون مدنی

متن ماده 62 قانون مدنی ماده 62 – در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگرموقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 61 قانون مدنی / ماده ۶۱ قانون مدنی

متن ماده 61 قانون مدنی ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن…

Details

ماده 60 قانون مدنی / ماده ۶۰ قانون مدنی

متن ماده 60 قانون مدنی ماده 60 – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 59 قانون مدنی / ماده ۵۹ قانون مدنی

متن ماده 59 قانون مدنی ماده 59 – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند. ( رج ماده47ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details