ماده 832 قانون مدنی / ماده ۸۳۲ قانون مدنی

متن ماده 832 قانون مدنی ‌ماده 832 – موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 831 قانون مدنی / ماده ۸۳۱ قانون مدنی

متن ماده 831 قانون مدنی ماده 831 – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 830 قانون مدنی / ماده ۸۳۰ قانون مدنی

متن ماده 830 قانون مدنی ماده 830 – نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد…

Details

ماده 829 قانون مدنی / ماده ۸۲۹ قانون مدنی

متن ماده 829 قانون مدنی ماده 829 – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 828 قانون مدنی / ماده ۸۲۸ قانون مدنی

متن ماده 828 قانون مدنی ماده 828 – هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 827 قانون مدنی / ماده ۸۲۷ قانون مدنی

متن ماده 827 قانون مدنی ماده 827 – تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 826 قانون مدنی / ماده ۸۲۶ قانون مدنی

متن ماده 826 قانون مدنی ماده 826 – وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.‌وصیت…

Details

ماده 825 قانون مدنی / ماده ۸۲۵ قانون مدنی

متن ماده 825 قانون مدنی ماده 825 – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 824 قانون مدنی / ماده ۸۲۴ قانون مدنی

متن ماده 824 قانون مدنی “ماده 824 – هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 823 قانون مدنی / ماده ۸۲۳ قانون مدنی

متن ماده 823 قانون مدنی ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details