ماده 244 قانون مدنی / ماده ۲۴۴ قانون مدنی

متن ماده 244 قانون مدنی “ماده 244 – طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 243 قانون مدنی / ماده ۲۴۳ قانون مدنی

متن ماده 243 قانون مدنی ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 242 قانون مدنی / ماده ۲۴۲ قانون مدنی

متن ماده 242 قانون مدنی ‌ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن…

Details

ماده 241 قانون مدنی / ماده ۲۴۱ قانون مدنی

متن ماده 241 قانون مدنی ‌ماده 241 – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 240 قانون مدنی / ماده ۲۴۰ قانون مدنی

متن ماده 240 قانون مدنی ‌ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 239 قانون مدنی / ماده ۲۳۹ قانون مدنی

متن ماده 239 قانون مدنی ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 238 قانون مدنی / ماده ۲۳۸ قانون مدنی

متن ماده 238 قانون مدنی ماده 238 – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.  (رج مواد 47 ق.اجرای احکام مدنی1356 و 242ق.م ) تاریخچه قانون…

Details

ماده 237 قانون مدنی / ماده ۲۳۷ قانون مدنی

متن ماده 237 قانون مدنی ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 236 قانون مدنی / ماده ۲۳۶ قانون مدنی

متن ماده 236 قانون مدنی ‌ماده 236 – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 235 قانون مدنی / ماده ۲۳۵ قانون مدنی

متن ماده 235 قانون مدنی ‌ماده 235 – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.  (رج ماده 355ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details