ماده 241 قانون مدنی / ماده ۲۴۱ قانون مدنی

متن ماده 241 قانون مدنی ‌ماده 241 – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 240 قانون مدنی / ماده ۲۴۰ قانون مدنی

متن ماده 240 قانون مدنی ‌ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 239 قانون مدنی / ماده ۲۳۹ قانون مدنی

متن ماده 239 قانون مدنی ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 238 قانون مدنی / ماده ۲۳۸ قانون مدنی

متن ماده 238 قانون مدنی ماده 238 – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.  (رج مواد 47 ق.اجرای احکام مدنی1356 و 242ق.م ) تاریخچه قانون…

Details

ماده 237 قانون مدنی / ماده ۲۳۷ قانون مدنی

متن ماده 237 قانون مدنی ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 236 قانون مدنی / ماده ۲۳۶ قانون مدنی

متن ماده 236 قانون مدنی ‌ماده 236 – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 235 قانون مدنی / ماده ۲۳۵ قانون مدنی

متن ماده 235 قانون مدنی ‌ماده 235 – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.  (رج ماده 355ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 234 قانون مدنی / ماده ۲۳۴ قانون مدنی

متن ماده 234 قانون مدنی “‌ماده 234 – شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام…

Details

ماده 233 قانون مدنی / ماده ۲۳۳ قانون مدنی

متن ماده 233 قانون مدنی “‌ماده 233 – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 232 قانون مدنی / ماده ۲۳۲ قانون مدنی

متن ماده 232 قانون مدنی “ماده 232 – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد 3- شرطی که نامشروع باشد” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details