كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر   كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر   ماده1011- غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد. ماده1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد…

Details

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه   كتاب چهارم – در اقامتگاه   ماده1002- اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب…

Details

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال     كتاب سوم – در اسناد سجل احوال ماده992- سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود. ماده993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه به موجب قوانين يا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل…

Details

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت   كتاب دوم – در تابعيت   ماده976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند : 1- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2- كساني كه پدر آنها…

Details

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات       جلد دوم – در اشخاص كتاب اول – در كليات ماده956- اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. ماده957- حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود. ماده958- هر…

Details

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه           كتاب سوم- در مقررات مختلفه ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين…

Details

كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک

كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک   كتاب دوم در اسباب تملك ماده140- تملك حاصل ميشود : 1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه. 2- بوسيله عقود و تعهدات . 3- بوسيله اخذ به شفعه 4- به ارث . قسمت اول در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه باب…

Details

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی   جلد اول در اموال كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي باب اول – در بيان انواع اموال ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول0 فصل اول در اموال غير منقول ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر…

Details

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10   در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.  تبصره-…

Details

متن قانون مدنی همراه word – pdf

قانون مدنی در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا…

Details