ماده 556 قانون مدنی / ماده ۵۵۶ قانون مدنی

متن ماده 556 قانون مدنی ماده 556 – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.(رج مواد631 و 614ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 555 قانون مدنی / ماده ۵۵۵ قانون مدنی

متن ماده 555 قانون مدنی ماده 555 – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 554 قانون مدنی / ماده ۵۵۴ قانون مدنی

متن ماده 554 قانون مدنی “ماده 554 – مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.(رج مواد673 و 672ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 553 قانون مدنی / ماده ۵۵۳ قانون مدنی

متن ماده 553 قانون مدنی ‌ماده 553 – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 552 قانون مدنی / ماده ۵۵۲ قانون مدنی

متن ماده 552 قانون مدنی ‌ماده 552 – هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 551 قانون مدنی / ماده ۵۵۱ قانون مدنی

متن ماده 551 قانون مدنی “ماده 551 – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:  1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.  2- در صورت مفلس شدن مالک.  4-  در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.  5-در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 550 قانون مدنی / ماده ۵۵۰ قانون مدنی

متن ماده 550 قانون مدنی ماده 550 – مضاربه عقدی است جائز. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

Details

ماده 549 قانون مدنی / ماده ۵۴۹ قانون مدنی

متن ماده 549 قانون مدنی ماده 549 – حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.(رج ماده220ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 548 قانون مدنی / ماده ۵۴۸ قانون مدنی

متن ماده 548 قانون مدنی ماده 548 – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 547 قانون مدنی / ماده ۵۴۷ قانون مدنی

متن ماده 547 قانون مدنی ماده 547 – سرمایه باید وجه نقد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details