كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک

كتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در اسباب تملک   كتاب دوم در اسباب تملك ماده140- تملك حاصل ميشود : 1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه. 2- بوسيله عقود و تعهدات . 3- بوسيله اخذ به شفعه 4- به ارث . قسمت اول در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه باب…

Details

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

كتاب اول از جلد اول قانون مدنی   جلد اول در اموال كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي باب اول – در بيان انواع اموال ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول0 فصل اول در اموال غير منقول ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر…

Details

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10

قانون مدنی مبحث انتشار قوانین مواد 1 تا 10   در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.  تبصره-…

Details

متن قانون مدنی همراه word – pdf

قانون مدنی در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا…

Details

ماده 697 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 697 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 697 – دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي…

Details

ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 696 – در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 695 – اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي ‌ شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 694 – در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه…

Details

ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 693 – اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا…

Details

ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 692 – در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي ‌ شود.…

Details