ماده 1233 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1233 قانون مدنی ماده 1233 – زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1232 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی

متن ماده 1232 قانون مدنی ماده 1232 – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1231 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

متن ماده 1231 قانون مدنی “ماده 1231 – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:(رج ماده 1248 ق.م) 1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. ‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس…

Details

ماده 1230 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی

متن ماده 1230 قانون مدنی ماده 1230 – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند‌ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف…

Details

ماده 1229 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی

متن ماده 1229 قانون مدنی ماده 1229 – وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 1228 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی

متن ماده 1228 قانون مدنی ماده 1228 – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه‌مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به…

Details

ماده 1227 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1227 قانون مدنی ماده 1227 – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 1226 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی

متن ماده 1226 قانون مدنی ماده 1226 – اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌برای عموم آزاد است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 1225 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی

متن ماده 1225 قانون مدنی ماده 1225 – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. تاریخچه…

Details

ماده 1224 قانون مدنی / ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1224 قانون مدنی ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details