ماده 164 قانون مدنی / ماده ۱۶۴ قانون مدنی

متن ماده 164 قانون مدنی ماده 164 – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است. (اصلاحی سال 1370) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 163 قانون مدنی / ماده ۱۶۳ قانون مدنی

متن ماده 163 قانون مدنی “ماده 163 – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12.6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور‌صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در…

Details

ماده 162 قانون مدنی / ماده ۱۶۲ قانون مدنی

متن ماده 162 قانون مدنی ماده 162 – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12.6 نخود نقره باشد، می‌تواند آنرا تملک کند. (اصلاحی سال 1370 ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 161 قانون مدنی / ماده ۱۶۱ قانون مدنی

متن ماده 161 قانون مدنی “‌ماده 161 – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 160 قانون مدنی / ماده ۱۶۰ قانون مدنی

متن ماده 160 قانون مدنی “ماده 160 – هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 159 قانون مدنی / ماده ۱۵۹ قانون مدنی

متن ماده 159 قانون مدنی ماده 159 – هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد. تاریخچه…

Details

ماده 158 قانون مدنی / ماده ۱۵۸ قانون مدنی

متن ماده 158 قانون مدنی ‌ماده 158 – هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 157 قانون مدنی / ماده ۱۵۷ قانون مدنی

متن ماده 157 قانون مدنی ماده 157 – هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه…

Details

ماده 156 قانون مدنی / ماده ۱۵۶ قانون مدنی

متن ماده 156 قانون مدنی ماده 156 – هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق…

Details

ماده 155 قانون مدنی / ماده ۱۵۵ قانون مدنی

متن ماده 155 قانون مدنی ‌ماده 155 – هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details