ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 621 – مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 620 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 620 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 620 – كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 619 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 619 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 619 – درخصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء…

Details

ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 617 – درصورتي‌كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور…

Details

ماده 616 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 616 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 616 – هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك…

Details

ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 615 – احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي…

Details

ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 614 – در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد. تبصره ۱ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص…

Details

ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 613 – قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي…

Details

ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 612 – ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت ‌ هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details