ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 557 – نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن…

Details

ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 556 – محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و…

Details

ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 555 – صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ‌عليه يا متهم از آنها و نيز…

Details

ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 554 – قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 553 – در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در…

Details

ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 552 – هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه…

Details

ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 551 – در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ‌عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌ‌عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 550 – اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 549 – آيين‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب…

Details

ماده 548 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 548 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 548 – اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم مي‌شوند، از محل تعيين شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details