ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 537 – اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره – چنانچه…

Details

ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 536 – چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر…

Details

ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 535 – هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 534 – هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره – مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه عمد و خطاي محض مانع…

Details

ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 533 – پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت…

Details

ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 532 – در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 531 – هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.…

Details

ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 530 – در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست. تبصره – دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.” تاریخچه…

Details

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 529 – هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان…

Details

ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 528 – آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع…

Details