ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 547 – قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (۵۲۰) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان…

Details

ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 546 – نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 545 – شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 544 – احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…

Details

ماده 543 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 543 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 543 – پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه…

Details

ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 542 – هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون…

Details

ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 541 – هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري…

Details

ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 540 – ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 539 – دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 538 – در اجراي مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details