ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 500 – محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. تبصره – درصورتي…

Details

ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 499 – اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص…

Details

ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 498 – هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي‌شود و درصورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 497 – رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 496 – تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را…

Details

ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 495 – آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح…

Details

ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 494 – عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 493 – اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم الاجراي آن نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 492 – هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجراء است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 491 – هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details