ماده 612 قانون مدنی / ماده ۶۱۲ قانون مدنی

متن ماده 612 قانون مدنی ماده 612 – امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 611 قانون مدنی / ماده ۶۱۱ قانون مدنی

متن ماده 611 قانون مدنی “ماده 611 – ودیعه عقدی است جائز. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

Details

ماده 610 قانون مدنی / ماده ۶۱۰ قانون مدنی

متن ماده 610 قانون مدنی ماده 610 – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.(رج مواد303و366ق.م )…

Details

ماده 609 قانون مدنی / ماده ۶۰۹ قانون مدنی

متن ماده 609 قانون مدنی ماده 609 – کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 608 قانون مدنی / ماده ۶۰۸ قانون مدنی

متن ماده 608 قانون مدنی ماده 608 – در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.(رج ماده 632ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 607 قانون مدنی / ماده ۶۰۷ قانون مدنی

متن ماده 607 قانون مدنی ماده 607 – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.(رج ماده 632ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 606 قانون مدنی / ماده ۶۰۶ قانون مدنی

متن ماده 606 قانون مدنی “ماده 606 – هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به‌نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار…

Details

ماده 605 قانون مدنی / ماده ۶۰۵ قانون مدنی

متن ماده 605 قانون مدنی ماده 605 – هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.(رج مواد103 و 102ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 604 قانون مدنی / ماده ۶۰۴ قانون مدنی

متن ماده 604 قانون مدنی ماده 604 – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 603 قانون مدنی / ماده ۶۰۳ قانون مدنی

متن ماده 603 قانون مدنی ماده 603 – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.(رج ماده 103ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details