ماده 22 قانون مدنی / ماده ۲۲ قانون مدنی

متن ماده 22 قانون مدنی “ماده 22 – مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 21 قانون مدنی / ماده ۲۱ قانون مدنی

متن ماده 21 قانون مدنی ماده 21 – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن…

Details

ماده 20 قانون مدنی / ماده ۲۰ قانون مدنی

متن ماده 20 قانون مدنی ماده 20 – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد . (رای وحدت رویه و استثنا در ماده 26 ق.آ.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 19 قانون مدنی / ماده ۱۹ قانون مدنی

متن ماده 19 قانون مدنی ماده 19 – اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 18 قانون مدنی / ماده ۱۸ قانون مدنی

متن ماده 18 قانون مدنی “ماده 18 – حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ” تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 17 قانون مدنی / ماده ۱۷ قانون مدنی

متن ماده 17 قانون مدنی ‌ماده 17 – حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به…

Details

ماده 16 قانون مدنی / ماده ۱۶ قانون مدنی

متن ماده 16 قانون مدنی ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 15 قانون مدنی / ماده ۱۵ قانون مدنی

متن ماده 15 قانون مدنی ماده 15 – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 14 قانون مدنی / ماده ۱۴ قانون مدنی

متن ماده 14 قانون مدنی ماده 14 – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 13 قانون مدنی / ماده ۱۳ قانون مدنی

متن ماده 13 قانون مدنی ماده 13 – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details