ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 468 – رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 467 – رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني…

Details

ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 466 – شعب ديوان‌عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‏عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.…

Details

ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 465 – پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي‌شود و توسط رييس‌ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي…

Details

ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 464 – جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است: الف – ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب – ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه‌اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه پ – عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در…

Details

ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 463 – ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را برعهده گيرند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details

ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 462 – ديوان‌عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‏خواهي در جرايم موضوع ماده (۴۲۸) اين قانون است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 461 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از…

Details

ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 460 – دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 459 – هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ‌عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details