ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 450 – رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن…

Details

ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 449 – دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره – به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي…

Details

ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 448 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 448 – پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون…

Details

ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 447 – درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند…

Details

ماده 446 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 446 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 446 – درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 445 – آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این…

Details

ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 444 – مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي…

Details

ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 443 – آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در…

Details

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 442 – در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در…

Details

ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 441 – هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست…

Details