ماده 286 قانون مدنی / ماده ۲۸۶ قانون مدنی

متن ماده 286 قانون مدنی ماده 286 – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌ صورت قیمتی بودن داده می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 285 قانون مدنی / ماده ۲۸۵ قانون مدنی

متن ماده 285 قانون مدنی ماده 285 – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 284 قانون مدنی / ماده ۲۸۴ قانون مدنی

متن ماده 284 قانون مدنی ماده 284 – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 283 قانون مدنی / ماده ۲۸۳ قانون مدنی

متن ماده 283 قانون مدنی ماده 283 – بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 282 قانون مدنی / ماده ۲۸۲ قانون مدنی

متن ماده 282 قانون مدنی “ماده 282 – اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. (رج مواد 277 و 275 ق.م و ترجمه ماده 1253 ق.م فرانسه و ترجمه ماده344 ق.م مصر ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 281 قانون مدنی / ماده ۲۸۱ قانون مدنی

متن ماده 281 قانون مدنی ماده 281 – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد. (رج ماده 381 ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 280 قانون مدنی / ماده ۲۸۰ قانون مدنی

متن ماده 280 قانون مدنی ماده 280 – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌دیگری اقتضا نماید. (رج ماده 375ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 279 قانون مدنی / ماده ۲۷۹ قانون مدنی

متن ماده 279 قانون مدنی ماده 279 – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب ‌محسوب است نمی‌تواند بدهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 278 قانون مدنی / ماده ۲۷۸ قانون مدنی

متن ماده 278 قانون مدنی ماده 278 – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و ‌نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با…

Details

ماده 277 قانون مدنی / ماده ۲۷۷ قانون مدنی

متن ماده 277 قانون مدنی ماده 277 – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.  (رج مواد 652 ق.م و 268 ق.ت ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details