ماده 276 قانون مدنی / ماده ۲۷۶ قانون مدنی

متن ماده 276 قانون مدنی ‌ماده 276 – مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید. (رج مواد 793 ق.م و 264 ق.آ.د.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 275 قانون مدنی / ماده ۲۷۵ قانون مدنی

متن ماده 275 قانون مدنی ماده 275 – متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد. ( رج مواد278 و 279ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 274 قانون مدنی / ماده ۲۷۴ قانون مدنی

متن ماده 274 قانون مدنی ماده 274 – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.( رج ماده 628ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 273 قانون مدنی / ماده ۲۷۳ قانون مدنی

متن ماده 273 قانون مدنی ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 272 قانون مدنی / ماده ۲۷۲ قانون مدنی

متن ماده 272 قانون مدنی ماده 272 – تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 271 قانون مدنی / ماده ۲۷۱ قانون مدنی

متن ماده 271 قانون مدنی ماده 271 – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 270 قانون مدنی / ماده ۲۷۰ قانون مدنی

متن ماده 270 قانون مدنی ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این…

Details

ماده 269 قانون مدنی / ماده ۲۶۹ قانون مدنی

متن ماده 269 قانون مدنی ماده 269 – وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.( رج مواد 276 و 270 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 268 قانون مدنی / ماده ۲۶۸ قانون مدنی

متن ماده 268 قانون مدنی ‌ماده 268 – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 267 قانون مدنی / ماده ۲۶۷ قانون مدنی

متن ماده 267 قانون مدنی ‌ماده 267 – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با ‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.( رج مواد 265 و 720 و 713 و…

Details