متن ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 370 – چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت…

Details

ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 369 – پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 368 – دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري…

Details

ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 367 – دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و…

Details

ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 366 – هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 365 – هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي…

Details

ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 364 – در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 363 – هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط اعلام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 362 – دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 361 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 361 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 361 – دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details