ماده 266 قانون مدنی / ماده ۲۶۶ قانون مدنی

متن ماده 266 قانون مدنی ‌ماده 266 – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 265 قانون مدنی / ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده 265 قانون مدنی ‌ماده 265 – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.( رج مواد 713 و 720 و 267 و 715ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 264 قانون مدنی / ماده ۲۶۴ قانون مدنی

متن ماده 264 قانون مدنی “‌ماده 264 – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: 1- بوسیله وفای به عهد 2- بوسیله اقاله 3-  بوسیله ابراء 4- بوسیله تبدیل تعهد 5- بوسیله تهاتر 6- بوسیله مالکیت مافی الذمه ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 263 قانون مدنی / ماده ۲۶۳ قانون مدنی

متن ماده 263 قانون مدنی “ماده 263 – هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی ‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 262 قانون مدنی / ماده ۲۶۲ قانون مدنی

متن ماده 262 قانون مدنی ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 261 قانون مدنی / ماده ۲۶۱ قانون مدنی

متن ماده 261 قانون مدنی ‌ماده 261 – در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که…

Details

ماده 260 قانون مدنی / ماده ۲۶۰ قانون مدنی

متن ماده 260 قانون مدنی ‌ماده 260 – در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض ‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 259 قانون مدنی / ماده ۲۵۹ قانون مدنی

متن ماده 259 قانون مدنی ‌ماده 259 – هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن ‌عین و منافع است. (رج مواد 261 و 320ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 258 قانون مدنی / ماده ۲۵۸ قانون مدنی

متن ماده 258 قانون مدنی ماده 258 – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 257 قانون مدنی / ماده ۲۵۷ قانون مدنی

متن ماده 257 قانون مدنی ‌ماده 257 – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات…

Details