ماده 601 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 601 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 601 – در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 600 – در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك…

Details

ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 559 – شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را…

Details

ماده 558 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 558 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 558 – چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، درحوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند.…

Details

ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 557 – نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن…

Details

ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 556 – محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و…

Details

ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 555 – صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ‌عليه يا متهم از آنها و نيز…

Details

ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 554 – قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 553 – در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در…

Details

ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 552 – هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه…

Details