ماده 441 قانون مدنی / ماده ۴۴۱ قانون مدنی

متن ماده 441 قانون مدنی ‌ماده 441 – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل…

Details

ماده 440 قانون مدنی / ماده ۴۴۰ قانون مدنی

متن ماده 440 قانون مدنی “‌ماده 440 – خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 439 قانون مدنی / ماده ۴۳۹ قانون مدنی

متن ماده 439 قانون مدنی ‌ماده 439 – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details

ماده 438 قانون مدنی / ماده ۴۳۸ قانون مدنی

متن ماده 438 قانون مدنی ماده 438 – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.(رج ماده 453ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 437 قانون مدنی / ماده ۴۳۷ قانون مدنی

متن ماده 437 قانون مدنی “ماده 437 – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 436 قانون مدنی / ماده ۴۳۶ قانون مدنی

متن ماده 436 قانون مدنی ماده 436 – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب…

Details

ماده 435 قانون مدنی / ماده ۴۳۵ قانون مدنی

متن ماده 435 قانون مدنی ماده 435 – خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 434 قانون مدنی / ماده ۴۳۴ قانون مدنی

متن ماده 434 قانون مدنی ماده 434 – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 433 قانون مدنی / ماده ۴۳۳ قانون مدنی

متن ماده 433 قانون مدنی ماده 433 – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 432 قانون مدنی / ماده ۴۳۲ قانون مدنی

متن ماده 432 قانون مدنی ماده 432 – در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد…

Details