ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 341 – هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.…

Details

ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 340 – جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند،…

Details

ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 339 – پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد. تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است. تبصره ۲- تخلف از…

Details

ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 338 – در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه…

Details

ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 337 – در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد…

Details

ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 336 – در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي ‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر…

Details

ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 335 – دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف – كيفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ – ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 334 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 334 – هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي…

Details

ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 333 – سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 332 – در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را…

Details