ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 544 – احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…

Details

ماده 543 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 543 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 543 – پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه…

Details

ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 542 – هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون…

Details

ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 541 – هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري…

Details

ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 540 – ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 539 – دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 538 – در اجراي مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 537 – اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره – چنانچه…

Details

ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 536 – چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر…

Details

ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 535 – هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details