ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 104 – بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام…

Details

ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 103 – هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم…

Details

ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 102 – انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه…

Details

ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 101 – بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از…

Details

ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 100 – شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا…

Details

ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 99 – هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد…

Details

ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 98 – بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم…

Details

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 97 – بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به…

Details

ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 96 – انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به…

Details

ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 95 – بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details