ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 534 – هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره – مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه عمد و خطاي محض مانع…

Details

ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 533 – پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت…

Details

ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 532 – در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 531 – هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.…

Details

ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 530 – در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجديدنظرخواهي نيست. تبصره – دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.” تاریخچه…

Details

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 529 – هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان…

Details

ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 528 – آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع…

Details

ماده 527 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 527 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 527 – هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود…

Details

ماده 526 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 526 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 526 – قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.…

Details

آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شماره۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴هـ                                                             ۱۳۹۷/۳/۲۳   وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت   وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای…

Details