ماده 431 قانون مدنی / ماده ۴۳۱ قانون مدنی

متن ماده 431 قانون مدنی ماده 431 – در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند…

Details

ماده 430 قانون مدنی / ماده ۴۳۰ قانون مدنی

متن ماده 430 قانون مدنی ‌ماده 430 – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.(رج مواد 425 و 453 و بند3 ماده 429ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 429 قانون مدنی / ماده ۴۲۹ قانون مدنی

متن ماده 429 قانون مدنی “ماده 429 – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:(رج ماده450 و  455 و 761ق.م) 1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.(رج ماده431ق.م) 2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که…

Details

ماده 428 قانون مدنی / ماده ۴۲۸ قانون مدنی

متن ماده 428 قانون مدنی ماده 428 – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 427 قانون مدنی / ماده ۴۲۷ قانون مدنی

متن ماده 427 قانون مدنی “ماده 427 – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با…

Details

ماده 426 قانون مدنی / ماده ۴۲۶ قانون مدنی

متن ماده 426 قانون مدنی ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 425 قانون مدنی / ماده ۴۲۵ قانون مدنی

متن ماده 425 قانون مدنی ماده 425 – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 424 قانون مدنی / ماده ۴۲۴ قانون مدنی

متن ماده 424 قانون مدنی ماده 424 – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 423 قانون مدنی / ماده ۴۲۳ قانون مدنی

متن ماده 423 قانون مدنی ماده 423 – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 422 قانون مدنی / ماده ۴۲۲ قانون مدنی

متن ماده 422 قانون مدنی ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.(رج ماده437 و 456ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details