ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 318 – ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 317 – حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 316 – به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد،…

Details

ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 315 – جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه…

Details

ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 314 – هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود…

Details

ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 313 – به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 312 – هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. تبصره – در جرايمي ‌كه تحقق…

Details

ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 311 – شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره – هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي…

Details

ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 310 – متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏ هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد،…

Details

ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 309 – صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details