ماده 421 قانون مدنی / ماده ۴۲۱ قانون مدنی

متن ماده 421 قانون مدنی “ماده 421 – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.(رج ماده478ق.م درباره رفع عیب مورد اجاره) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 420 قانون مدنی / ماده ۴۲۰ قانون مدنی

متن ماده 420 قانون مدنی ماده 420 – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 419 قانون مدنی / ماده ۴۱۹ قانون مدنی

متن ماده 419 قانون مدنی ماده 419 – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 418 قانون مدنی / ماده ۴۱۸ قانون مدنی

متن ماده 418 قانون مدنی ماده 418 – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 417 قانون مدنی / ماده ۴۱۷ قانون مدنی

متن ماده 417 قانون مدنی ماده 417 – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.(اصلاحی مصوب8/10/1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 416 قانون مدنی / ماده ۴۱۶ قانون مدنی

متن ماده 416 قانون مدنی ماده 416 – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.(رج ماده761ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 415 قانون مدنی / ماده ۴۱۵ قانون مدنی

متن ماده 415 قانون مدنی “‌ماده 415 – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.(رج مواد 420 و440 و 435ق.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 414 قانون مدنی / ماده ۴۱۴ قانون مدنی

متن ماده 414 قانون مدنی ماده 414 – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 413 قانون مدنی / ماده ۴۱۳ قانون مدنی

متن ماده 413 قانون مدنی ‌ماده 413 – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 412 قانون مدنی / ماده ۴۱۲ قانون مدنی

متن ماده 412 قانون مدنی ‌ماده 412 – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.(رج ماده456ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details