ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 302 – به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت- جرائم موجب مجازات…

Details

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 301 – دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 300 – در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك،…

Details

ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 299 – در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند. تبصره ۱- به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ…

Details

ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 298 – دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره – در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در…

Details

ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 297 – دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار…

Details

ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 296 – دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد. تبصره ۱- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به…

Details

ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 295 – دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 294 – دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 293 – هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل…

Details