ماده 196 قانون مدنی / ماده ۱۹۶ قانون مدنی

متن ماده 196 قانون مدنی ‌ماده 196 – کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. تاریخچه…

Details

ماده 195 قانون مدنی / ماده ۱۹۵ قانون مدنی

متن ماده 195 قانون مدنی ماده 195 – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 194 قانون مدنی / ماده ۱۹۴ قانون مدنی

متن ماده 194 قانون مدنی ‌ماده 194 – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 193 قانون مدنی / ماده ۱۹۳ قانون مدنی

متن ماده 193 قانون مدنی ‌ماده 193 – انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 192 قانون مدنی / ماده ۱۹۲ قانون مدنی

متن ماده 192 قانون مدنی ‌ماده 192 – در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 191 قانون مدنی / ماده ۱۹۱ قانون مدنی

متن ماده 191 قانون مدنی ‌ماده 191 – عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 190 قانون مدنی / ماده ۱۹۰ قانون مدنی

متن ماده 190 قانون مدنی “ماده 190 – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:  (رج مواد 196 و 463 و 1309 و 224 ق.م ) 1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 189 قانون مدنی / ماده ۱۸۹ قانون مدنی

متن ماده 189 قانون مدنی “‌ماده 189 – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. (رج ماده 10و70و723و1068 ق.م ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 188 قانون مدنی / ماده ۱۸۸ قانون مدنی

متن ماده 188 قانون مدنی ماده 188 – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (رج ماده 401 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 187 قانون مدنی / ماده ۱۸۷ قانون مدنی

متن ماده 187 قانون مدنی ‌ماده 187 – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز. (رج ماده 789 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details