ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 291 – در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 290 – دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 289 – دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد. تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل…

Details

ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 288 – دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي…

Details

ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 287 – در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص…

Details

ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 286 – علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 285 – در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به…

Details

ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 284 – در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 283 – پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود.…

Details

ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 282 – دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد‌ له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. تاریخچه…

Details