ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 280 – عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم،…

Details

ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 279 – در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب – آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن…

Details

ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 278 – هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان…

Details

ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 277 – در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 276 – در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 275 – هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 274 – دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد…

Details

ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 273 – حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏ گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي…

Details

ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 272 – در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 271 – مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه…

Details